همه مباحث و همه سوال های جغرافیا و برنامه ریزی شهری

همه مباحث و همه سوال های جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1٬000٬000 ‎ریال
بدون مالیات

بی نظیرترین مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری شامل چکیده مباحث و کلیه آزمون های برگزار شده دانشگاه های کشور از سال 1376 تا 1399

فهرست مطالب

 

فصل اول (تعاريف و مفاهيم)......................................................................................................................................................... 7

تست­های فصل اول........................................................................................................................................................................ 9

فصل دوم (شناخت جريان‌ها و عوامل موثر در شهر و برنامه‌ريزي شهري)............................................................................................. 10

تست­های فصل دوم..................................................................................................................................................................... 11

فصل سوم (موضوع‌شناسي،‌ اهداف و ضرورت‌ها)........................................................................................................................ 12

فصل چهارم (تحولات شهرنشيني)............................................................................................................................................... 13

فصل پنجم (برنامه‌ريزي شهري و روند تاريخي آن در جهان)....................................................................................................... 14

تست­های فصل پنجم................................................................................................................................................................... 16

فصل ششم (تحولات شهرسازی)................................................................................................................................................. 17

تست­های فصل ششم................................................................................................................................................................... 22

فصل هفتم (نظریه‌های ساخت شهر و طرح‌های مختلف توسعه شهری)........................................................................................ 24

تست­های فصل هفتم.................................................................................................................................................................... 29

فصل هشتم (ویژگی‌های کلی شهرسازی ایران و عوامل تاثیرگذار برآن)....................................................................................... 31

تست­های فصل هشتم................................................................................................................................................................... 32

فصل نهم (برنامه‌ریزی شهری در ایران و تحولات تاریخی آن)..................................................................................................... 33

تست­های فصل نهم...................................................................................................................................................................... 40

فصل دهم (طرح‌های شهری و مشخصات آن).............................................................................................................................. 42

تست­های فصل دهم..................................................................................................................................................................... 45

فصل یازدهم (نظام اجرایی و تشکیلات برنامه‌ریزی شهری)......................................................................................................... 46

فصل دوازدهم (مراحل اجرایی تهیه طرح‌های شهری).................................................................................................................. 47

تست­های فصل دوازهم................................................................................................................................................................ 48

فصل سیزدهم (مراحل انجام مطالعات و بررسی وضع موجود)..................................................................................................... 49

فصل چهاردهم (برنامه‌ریزی شهرهای جدید)............................................................................................................................... 51

تست­های فصل چهاردهم............................................................................................................................................................. 60

فصل پانزدهم (الگوی برنامه‌ريزي و جایگزینی نیازمندی‌های شهری)........................................................................................... 65

تست­های فصل پانزدهم............................................................................................................................................................... 68

فصل شانزدهم (ضوابط توسعه زمین و تاسیسات زیر بنایی)......................................................................................................... 69

تست­های فصل شانزدهم.............................................................................................................................................................. 70

فصل هفدهم (تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی و طبیعی در طرح‌های شهرسازی)....................................................................... 71

فصل هجدهم (نواحی مسکونی)................................................................................................................................................... 72

فصل نوزدهم (تهیه الگوی توسعه و طراحی شهری)..................................................................................................................... 73

تست­های فصل نوزدهم................................................................................................................................................................ 75

فصل بیستم (برنامه‌ريزي کاربری اراضی شهری).......................................................................................................................... 76

تست­های فصل بیستم................................................................................................................................................................... 82

فصل بیست و یکم (رشد شهرها)................................................................................................................................................. 84

فصل بیست و دوم (عناصر طرح شهري)...................................................................................................................................... 87

فصل بیست و سوم (پارك‌ها و زمين‌هاي بازي)........................................................................................................................... 88

فصل بیست و چهارم (ساختمان‌هاي عمومي و مراكز شهري)....................................................................................................... 90

فصل بیست و پنجم (برنامه‌ريزي صنايع شهري)........................................................................................................................... 91

فصل بیست و ششم (ارتباطات و كنترل تردد).............................................................................................................................. 92

تست­های فصل بیست و ششم...................................................................................................................................................... 94

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1376 - 1377

برنامه ریزی شهری....................................................................................................................................................................... 97

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری........................................................................................................................................................ 99

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1377 - 1378

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 101

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 103

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1378 - 1379

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 105

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 107

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1379

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 109

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 110

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1380

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 111

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 112

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1380

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 114

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 115

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1381

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 117

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 119

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1381

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 121

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 123

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1382

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 125

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 127

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1382

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 129

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 130

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1383

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 131

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 133

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1383

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 135

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 136

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1384

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 138

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 139

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1384

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 141

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 143

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1385

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 145

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 146

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1385

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 148

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 149

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1386

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 150

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 151

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1386

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 152

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 154

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1387

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 156

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 157

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1387

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 159

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 161

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1388

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 163

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 165

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1388

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 167

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 169

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1389

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 171

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 173

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1389

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 175

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 177

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1390

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 178

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 179

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1390

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 181

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 182

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1391

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 183

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 184

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1392

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 185

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 186

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1393

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 188

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 189

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1394

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 190

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 191

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1395

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 192

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 193

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1396

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 194

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 195

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1397

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 196

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 197

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1398

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 198

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 200

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1399

برنامه ریزی شهری..................................................................................................................................................................... 201

پاسخ‏نامه برنامه ریزی شهری...................................................................................................................................................... 202

998 قلم
No reviews

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

Product added to wishlist
Product added to compare.