همه مباحث و همه سوال های ژئومورفولوژی

همه مباحث و همه سوال های ژئومورفولوژی

1٬000٬000 ‎ریال
بدون مالیات

بی نظیرترین مجموعه جغرافیا (ژئومورفولوژی) شامل خلاصه مباحث اساسی و کلیه آزمون های برگزار شده دانشگاه های کشور از سال 1371 تا 1399

فهرست مطالب

 

بخش اول (ژئومورفولوژي ساختماني)............................................................................................................................................ 7

فصل اول (كليات و مفاهيم ژئومورفولوژي)................................................................................................................................... 7

فصل دوم (حركات زمين‌ساخت)................................................................................................................................................. 11

فصل سوم (مجموعه‌هاي ساختماني بزرگ كره‌ي زمين)............................................................................................................... 13

فصل چهارم (اشكال اوليه‌ي ساختماني)....................................................................................................................................... 15

فصل پنجم (فرسايش كارستي).................................................................................................................................................... 20

فصل ششم (واحدهاي بزرگ اشكال ساختماني و مجاورت آنها).................................................................................................. 22

فصل هفتم (ارتباط شبكه‌ي آب‌ها و ساختمان زمين‌شناسي)......................................................................................................... 24

بخش دوم (ژئومورفولوژي ديناميك)............................................................................................................................................ 27

فصل اول (تخريب و هوازدگي)................................................................................................................................................... 27

فصل دوم (عوامل مهم محل)....................................................................................................................................................... 31

فصل سوم (اشكال مهم تراكمي آب‌هاي جاري)........................................................................................................................... 34

فصل چهارم (نيمرخ تعادل طولي بستر)........................................................................................................................................ 36

فصل پنجم (يخچال‌ها و اشكال ناهمواري آنها)............................................................................................................................ 37

فصل ششم (فرسايش بادي و اشكال ناهمواري‌هاي بادي)............................................................................................................ 41

فصل هفتم (فرسايش ساحلي و اشكال ناهمواري‌هاي سواحل)..................................................................................................... 44

بخش سوم (ژئومورفولوژي اقليمي)............................................................................................................................................. 47

فصل اول (دخالت‌هاي اقليمي).................................................................................................................................................... 47

فصل دوم (قلمروهاي سرد عرض‌هاي بالا و اشكال ناهمواري آنها).............................................................................................. 48

فصل سوم (قلمروهاي كم‌آب، نمونه‌هاي متفاوت و اشكال ناهمواري آنها)....................................................................................... 50

فصل چهارم (قلمروهاي گرم و مرطوب و اشكال ناهمواري آنها)................................................................................................. 53

فصل پنجم (قلمروهاي معتدله و اشكال ناهمواريهاي آن)............................................................................................................. 55

فصل ششم (طبقات پيكر اقليمي)................................................................................................................................................. 56

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1371 - 1372

ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................................. 59

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی.............................................................................................................................................................. 61

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1371 - 1372

ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................................. 63

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی.............................................................................................................................................................. 64

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1372 - 1373

ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................................. 65

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی.............................................................................................................................................................. 66

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1373 - 1374

ژئومورفولوژیa........................................................................................................................................................................... 67

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی.............................................................................................................................................................. 68

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1374 - 1375

ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................................. 69

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی.............................................................................................................................................................. 70

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1376 - 1377

ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................................. 71

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی.............................................................................................................................................................. 73

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1377 - 1378

ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................................. 75

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی.............................................................................................................................................................. 77

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1378 - 1379

ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................................. 79

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی.............................................................................................................................................................. 80

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1379

ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................................. 82

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی.............................................................................................................................................................. 83

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1379

ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................................. 85

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی.............................................................................................................................................................. 87

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1379

ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................................. 89

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی.............................................................................................................................................................. 90

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1380

ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................................. 91

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی.............................................................................................................................................................. 92

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1380

ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................................. 94

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی.............................................................................................................................................................. 96

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1380

ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................................. 98

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 101

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1381

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 103

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 105

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1381

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 107

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 109

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1382

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 112

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 114

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1382

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 116

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 118

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1383

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 120

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 122

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1383

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 124

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 127

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1383

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 131

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 133

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1383

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 135

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 136

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1384

ئومورفولوژی............................................................................................................................................................................. 138

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 140

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1384

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 142

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 146

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1384

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 149

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 151

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1384

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 153

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 155

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1384

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 157

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 159

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1385

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 161

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 163

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1385

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 165

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 166

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1385

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 167

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 169

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1385

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 171

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 176

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1386

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 181

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 183

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1386

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 185

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 186

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1386

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 187

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 190

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1387

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 193

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 195

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1387

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 197

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 199

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1387

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 201

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 203

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1388

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 205

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 207

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1388

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 209

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 211

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1388

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 213

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 215

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1389

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 217

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 219

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1389

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 221

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 222

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1389

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 223

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 225

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1390

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 227

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 229

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1390

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 230

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 231

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا آزاد 1390

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 232

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 234

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1391

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 235

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 236

 

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1392

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 237

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 239

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1393

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 241

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 242

                                                                            آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1394                                                                           

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 243

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 244

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1395

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 245

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 246

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1396

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 247

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 248

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1397

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 249

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 250

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1398

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 251

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 252

آزمون کارشناسی ارشد جغرافیا 1399

ژئومورفولوژی........................................................................................................................................................................... 253

پاسخ‏نامه ژئومورفولوژی............................................................................................................................................................ 254

998 قلم
No reviews

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

Product added to wishlist
Product added to compare.