سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

فیلترهای فعال

کارشناسی ارشد سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی
Available
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی (جلد اول)

500٬000 ‎ریال
کتاب کارشناسی ارشد سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی انتشارات پردازش (جلد اول) شامل سوالات دروس : زبان تخصصی - آمار و ریاضیات - هیدرواقلیم - اصول و تفسیر عکس های هوایی و ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستی این کتاب به عنوان منبع آزمون استخدامی جغرافیا و آزمون کارشناسی ارشد این رشته محسوب می شود.  
ارشد سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی نشر پردازش (جلد دوم)
Available
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی (جلد دوم)

600٬000 ‎ریال
کتاب کارشناسی ارشد سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی نشر پردازش (جلد دوم) شامل سوالات دروس : زبان تخصصی - آمار و ریاضیات - هیدرواقلیم - اصول و تفسیر عکس های هوایی و ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستی این کتاب به عنوان منبع آزمون استخدامی جغرافیا و آزمون کارشناسی ارشد این رشته محسوب می شود.
کتاب کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد
Available
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی...

600٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوال های کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (جلد سوم دانشگاه آزاد) این کتاب به عنوان منبع آزمون استخدامی جغرافیا و آزمون کارشناسی ارشد این رشته محسوب می شود.
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی...

A1103N03
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (آمار و ریاضیات) CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن...
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی...

A1103N06
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (اصول تفسیر عکس های هوایی) نشر پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (جغرافیای شهری و روستایی) نشر پردازش
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی...

A1103N05
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (جغرافیای شهری و روستایی) CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (زبان عمومی و تخصصی) نشر پردازش
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی...

A1103N02
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (زبان عمومی و تخصصی) نشر پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 فصل 1 : متون زبان تخصصی رشته سنجش از دور و GISفصل 2 : واژه نامه این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را...
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی...

A1103N01
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستی) CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (هیدرو اقلیم) نشر پردازش
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی...

A1103N04
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی (هیدرو اقلیم) انتشارات پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
خانه

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات...

A1103103
500٬000 ‎ریال
کتاب سوالات (دانشگاه آزاد) کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی(جلد سوم) نشر پردازش در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیا (منابع آب و خاک مبانی و ایران)
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیا (منابع آب و خاک مبانی و...

A1102N03
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیا - منابع آب و خاک (مبانی و ایران) نشر پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن...
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیا - آب و هواشناسی (مبانی و ایران)
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیا - آب و هواشناسی (مبانی...

A1102N04
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیا - آب و هواشناسی (مبانی و ایران) نشر پردازش CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 این نرم افزار نیاز به فعالسازی دارد و از قسمت فعالسازی نرم افزار نرم افزار خود را فعال نمایید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن...
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیا (جغرافیای شهری مبانی و ایران)
Available
خانه

نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیا (جغرافیای شهری مبانی و...

A1102N01
2٬000٬000 ‎ریال
نرم افزار آموزشی کارشناسی ارشد علوم جغرافیا - جغرافیای شهری (مبانی و ایران) CD آموزشی دروس با صدای اساتید و مولفین پردازش به صورت نرم افزاری سیستم عامل مورد نیاز :Windows Xp /7 / Vista /8 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
همه سوال های جغرافیای سیاسی
Available
خانه

همه سوال های جغرافیای سیاسی

600٬000 ‎ریال
بی نظیرترین مجموعه جغرافیای سیاسی شامل کلیه آزمون های برگزار شده دانشگاه های کشور از سال 1377 تا 1399
همه مباحث و همه سوال های جغرافیای شهری
Available
خانه

همه مباحث و همه سوال های جغرافیای شهری

900٬000 ‎ریال
بی نظیرترین مجموعه جغرافیای شهری شامل چکیده مباحث جغرافیای شهری و کلیه آزمو نهای برگزار شده دانشگاه های کشور از سال 1371 تا 1399
همه سوال های جغرافیای طبیعی
Available
خانه

همه سوال های جغرافیای طبیعی

800٬000 ‎ریال
بی نظیرترین مجموعه جغرافیای طبیعی شامل کلیه آزمون های برگزار شده دانشگاه های کشور از سال 1371 تا 1399
همه مباحث و همه سوال های ژئومورفولوژی
Available
خانه

همه مباحث و همه سوال های ژئومورفولوژی

1٬000٬000 ‎ریال
بی نظیرترین مجموعه جغرافیا (ژئومورفولوژی) شامل خلاصه مباحث اساسی و کلیه آزمون های برگزار شده دانشگاه های کشور از سال 1371 تا 1399

فیلتر توسط

برند

برند

قیمت

قیمت

  • 200٬000 ‎ریال - 600٬000 ‎ریال

Product added to wishlist
Product added to compare.