مجموعه مدیریت

فیلترهای فعال

Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (جلد اول)

A1142101
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت(جلد اول) نشر پردازش نوبت چاپ :1   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (جلد دوم)

A1142102
600٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (جلد دوم) نوبت چاپ :4 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (جلد سوم)

A1142103
700٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت(جلد سوم) انتشارات پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (جلد چهارم)

A1142104
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (جلد چهارم) نشر پردازش نوبت چاپ :2   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (جلد پنجم)

A1142105
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (جلد پنجم) نشر پردازش نوبت چاپ: 1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (دانشگاه سراسری)(جلد سوم)

A1142108
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(دانشگاه سراسری)(جلد سوم) در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (دانشگاه سراسری)(جلد اول)

A1142109
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(دانشگاه سراسری)(جلد اول) نشر پردازش در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (دانشگاه سراسری)(جلد دوم)

A1142119
600٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-دانشگاه سراسری (جلد دوم) نشر پردازش در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (دانشگاه سراسری)(جلد سوم)

A1142111
600٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(دانشگاه سراسری)(جلد سوم) نشر پردازش نویت چاپ : 1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (دانشگاه سراسری)(جلد...

A1142112
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(دانشگاه سراسری)(جلد سوم) نشر پردازش در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (دانشگاه آزاد)(جلد اول)

A1142301
600٬000 ‎ریال
کتاب سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(دانشگاه آزاد)(جلد اول) نشر پردازش   نوبت چاپ :1   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (دانشگاه آزاد)(جلد دوم)

A1142302
600٬000 ‎ریال
کتاب سوالات کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(دانشگاه آزاد)(جلد دوم) نشر پردازش در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (دانشگاه آزاد)(جلد اول)

A1142303
600٬000 ‎ریال
کتاب سوالات کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(دانشگاه آزاد) (جلد اول) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (حسابداری دولتی)

A1142501
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت ( حسابداری دولتی ) نشر پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (ریاضی و آمار)

A1142502
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت(ریاضی و آمار) نشر پردازش نوبت چاپ:3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (همراه با CD)(جلد اول)

A1148101
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(همراه با CD)(جلد اول) نشر پردازش نوبت چاپ :7 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (همراه با CD)(جلد دوم)

400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(همراه با CD)(جلد دوم) نشر پردازش نوبت چاپ :7 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (تئوری های مدیریت)

A1142504
400٬000 ‎ریال
کتاب سوالات کارشناسی ارشد مدیریت ( تئوری های مدیریت ) نشر پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (زبان عمومی و تخصصی)

A1142505
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت(زبان عمومی و تخصصی) نشر پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (اقتصاد خرد و کلان)

A1142506
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (اقتصاد خرد و کلان ) نشر پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (تحقیق در عملیات)

A1142507
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت ( تحقیق در عملیات ) نشر پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (بازاریابی)

A1142508
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (بازاریابی) نشر پردازش نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (مالیه عمومی و بودجه)

A1142509
400٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت انتشارات پردازش ( مالیه عمومی و بودجه ) نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (مدیریت مالی)

A1142510
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (مدیریت مالی) انتشارات پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد

فیلتر توسط

قیمت

قیمت

  • 200٬000 ‎ریال - 500٬000 ‎ریال

Product added to wishlist
Product added to compare.