مجموعه مدیریت

فیلترهای فعال

Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (جلد اول)

A1142101
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت(جلد اول) نشر پردازش سال سوال های سراسری :75-71 نوبت چاپ :1   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (جلد دوم)

A1142102
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (جلد دوم) سال سوال های سراسری :80-76 نوبت چاپ :4 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (جلد سوم)

A1142103
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت(جلد سوم) انتشارات پردازش سال سوال های سراسری :81-85 نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (جلد چهارم)

A1142104
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (جلد چهارم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :88-86 نوبت چاپ :2   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (جلد پنجم)

A1142105
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (جلد پنجم) نشر پردازش سال سوال های سراسری: 89 نوبت چاپ: 1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (دانشگاه سراسری)(جلد سوم)

A1142108
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(دانشگاه سراسری)(جلد سوم) دانشگاه سراسری 88-85 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (دانشگاه سراسری)(جلد اول)

A1142109
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(دانشگاه سراسری)(جلد اول) نشر پردازش دانشگاه سراسری : 77-71 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (دانشگاه سراسری)(جلد دوم)

A1142119
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی-دانشگاه سراسری (جلد دوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری : 84-78 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (دانشگاه سراسری)(جلد سوم)

A1142111
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(دانشگاه سراسری)(جلد سوم) نشر پردازش نویت چاپ : 1 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (دانشگاه سراسری)(جلد...

A1142112
300٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(دانشگاه سراسری)(جلد سوم) نشر پردازش دانشگاه سراسری : 89-85 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات IT (دانشگاه...

A1142113
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات IT(دانشگاه سراسری)(جلد سوم) نشر پردازش دانشگاه سراسری:89-85 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (دانشگاه آزاد)(جلد اول)

A1142301
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(دانشگاه آزاد)(جلد اول) نشر پردازش   سال سوال های آزاد :80-75 نوبت چاپ :1   در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (دانشگاه آزاد)(جلد دوم)

A1142302
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی(دانشگاه آزاد)(جلد دوم) نشر پردازش دانشگاه آزاد : 86-81 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (دانشگاه آزاد)(جلد اول)

A1142303
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(دانشگاه آزاد) (جلد اول) نشر پردازش سال سوال های آزاد :81-74 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (حسابداری دولتی)

A1142501
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت ( حسابداری دولتی ) نشر پردازش سال سوال های سراسری :88-71 نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (ریاضی و آمار)

A1142502
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت(ریاضی و آمار) نشر پردازش سال سوال های سراسری :88-71 نوبت چاپ:3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (همراه با CD)(جلد اول)

A1148101
300٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(همراه با CD)(جلد اول) نشر پردازش سال سوال های سراسری :89-79 نوبت چاپ :7 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (همراه با CD)(جلد دوم)

200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(همراه با CD)(جلد دوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :90-92 نوبت چاپ :7 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (تئوری های مدیریت)

A1142504
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت ( تئوری های مدیریت ) نشر پردازش سال سوال های سراسری :88-72 نوبت چاپ :3 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (زبان عمومی و تخصصی)

A1142505
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت(زبان عمومی و تخصصی) نشر پردازش سال سوال های سراسری :88-71 نوبت چاپ :3 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (اقتصاد خرد و کلان)

A1142506
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (اقتصاد خرد و کلان ) نشر پردازش سال سوال های سراسری :88-71 نوبت چاپ :3 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (تحقیق در عملیات)

A1142507
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت ( تحقیق در عملیات ) نشر پردازش سال سوال های سراسری :88-71 نوبت چاپ :3 در صورت نياز به اطلاعات بيشتر درباره اين محصول، با شماره تلفن هاي 02166975561 الي 7 نشر پردازش تماس حاصل فرماييد
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (بازاریابی)

A1142508
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مدیریت (بازاریابی) نشر پردازش سال سوال های سراسری :88-71 نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مدیریت

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت (مالیه عمومی و بودجه)

A1142509
300٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مدیریت انتشارات پردازش ( مالیه عمومی و بودجه ) سال سوال های سراسری :88-72 نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید

فیلتر توسط

قیمت

قیمت

  • 200٬000 ‎ریال - 500٬000 ‎ریال

Product added to wishlist
Product added to compare.