فنی و مهندسی

فیلترهای فعال

Available
مهندسی پلیمر-صنایع رنگ

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد زبان فرانسوی (جلد اول)

A1120101
1٬000٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوالهای زبان فرانسوی انتشارات پردازش (جلد اول)نوبت چاپ :2در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی عمران

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی عمران (جلد دوم)

A1264101
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد عمران(جلد دوم) نشر پردازش نوبت چاپ :6 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی عمران

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی عمران (جلد سوم)

A1264102
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی عمران(جلد سوم) نشر پردازش نوبت چاپ :4 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی عمران

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی عمران (جلد چهارم)

A1264103
700٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی عمران (جلد چهارم) نشر پردازش نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی عمران

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی عمران (جلد پنجم)

A1264104
700٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی عمران (جلد پنجم) نشر پردازش نوبت چاپ: 4 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی عمران

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری (جلد اول)

A1263101
700٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی عمران نشر پردازش (نقشه برداری)(جلد اول) نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی عمران

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری (جلد دوم)

A1263102
700٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی عمران نشر پردازش (نقشه برداری)(جلد دوم) نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی کامپیوتر

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد سوم)

A1277103
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد سوم) نشر پردازش نوبت چاپ: 3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی کامپیوتر

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد چهارم)

600٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ( جلد چهارم) نشر پردازش نوبت چاپ: اول در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی کامپیوتر

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد پنجم)

600٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر انتشارات پردازش (جلد پنجم) نوبت چاپ: اول در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی فناوران اطلاعات IT

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتIT (همراه با CD)

A1276102
600٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتIT(همراه با CD) انتشارات پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد اول)

A1259101
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صنایع(جلد اول) نشر پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد دوم)

A1259102
700٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صنایع(جلد دوم) انتشارات پردازش نوبت چاپ :4 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد سوم)

A1259103
600٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صنایع(جلد سوم) نشر پردازش نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد چهارم)

A1259104
600٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد چهارم) نشر پردازش نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد پنجم)

A1259105
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(جلد پنجم) نشر پردازش نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد ششم)

A1259106
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد صنایع (جلد ششم) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (زبان عمومی و تخصصی)

A1259501
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (زبان عمومی و تخصصی) نشر پردازش نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحقیق در عملیات)

A1259502
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحقیق در عملیات) نشر پردازش نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (طرح ریزی واحد های صنعتی)

A1259503
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (طرح ریزی واحد های صنعتی) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کنترل موجودی)

A1259504
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کنترل موجودی) نشر پردازش نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی فنی و مهندسی (آمار و احتمال)

A1259505
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی فنی و مهندسی (آمار و احتمال) نشر پردازش سال سوال های سراسری :68-88 سال سوال های آزاد :71-88 تعداد صفحات :258 شابک :978-964-203-426-0 نوبت چاپ :2 تیراژ :2100 0 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
فنی و مهندسی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد اول)

A1267101
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد اول) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
فنی و مهندسی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد دوم)

A1267102
500٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد دوم) نشر پردازش نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Product added to wishlist
Product added to compare.