فنی و مهندسی

فیلترهای فعال

Available
مهندسی عمران

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی عمران (جلد دوم)

A1264101
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد عمران(جلد دوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :75-84 سال سوال های آزاد :78-82 نوبت چاپ :6 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی عمران

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی عمران (جلد سوم)

A1264102
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی عمران(جلد سوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :85-87 سال سوال های آزاد :85-86 نوبت چاپ :4 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی عمران

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی عمران (جلد چهارم)

A1264103
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی عمران (جلد چهارم) نشر پردازش سال سوال های آزاد :84-78 نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی عمران

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی عمران (جلد پنجم)

A1264104
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی عمران (جلد پنجم) نشر پردازش نوبت چاپ: 4 سال سوال های سراسری : 91-88 مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی عمران (جلد ششم)زیرچاپ سوالات تا سال 94 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی عمران

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری (جلد دوم)

A1263102
250٬000 ‎ریال
کتاب مجموعه سوالهای نقشه برداری کارشناسی ارشد مهندسی عمران (جلد دوم) سال سوال های سراسری :90-85 نوبت چاپ :1 مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی عمران (نقشه برداری)(جلد دوم)زیرچاپ سوالات تا سال 94
Available
مهندسی کامپیوتر

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد دوم)

A1277102
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد دوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :82-84 نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی کامپیوتر

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد سوم)

A1277103
400٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد سوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :87-85 نوبت چاپ: 3 مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد چهارم)زیرچاپ سوالات تا سال94 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی کامپیوتر

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد چهارم)

250٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ( جلد چهارم) نشر پردازش سوال های سال 1388 تا 1390 دانشگاه سراسری تعداد صفحات: 251 نوبت چاپ: اول در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی کامپیوتر

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (جلد پنجم)

400٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر انتشارات پردازش (جلد پنجم) سوال های سال 1391 تا 1393 دانشگاه سراسری تعداد صفحات: 222 نوبت چاپ: اول در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مهندسی فناوران اطلاعات IT

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتIT (همراه با CD)

A1276102
300٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتIT(همراه با CD) انتشارات پردازش دانشگاه سراسری: 83-93 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد اول)

A1259101
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صنایع(جلد اول) نشر پردازش سال سوال های سراسری :68-74 سال سوال های آزاد :71 نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد دوم)

A1259102
250٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صنایع(جلد دوم) انتشارات پردازش سال سوال های سراسری :75-81 سال سوال های آزاد :76-75 نوبت چاپ :4 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد سوم)

A1259103
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد صنایع(جلد سوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :82-84 سال سوال های آزاد :82-84 نوبت چاپ :3 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد چهارم)

A1259104
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد چهارم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :85،86 سال سوال های آزاد :86،79-81 نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد پنجم)

A1259105
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(جلد پنجم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :87-88 سال سوال های آزاد :87-89 نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (جلد ششم)

A1259106
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد صنایع (جلد ششم) نشر پردازش 91-90:سال سوال های سرا سری 91-90:سال سوال های آزاد نوبت چاپ :1 مجموعه سوال های کارشناسی ارشد صنایع (جلد هفتم)زیرچاپ سوالات تا سال 94 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (زبان عمومی و تخصصی)

A1259501
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (زبان عمومی و تخصصی) نشر پردازش سال سوال های سراسری :68-88 سال سوال های آزاد :71-88 نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحقیق در عملیات)

A1259502
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (تحقیق در عملیات) نشر پردازش سال سوال های سراسری :68-88 سال سوال های آزاد :71-88 نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (طرح ریزی واحد های صنعتی)

A1259503
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (طرح ریزی واحد های صنعتی) نشر پردازش سال سوال های سراسری :68-88 سال سوال های آزاد :71-88 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کنترل موجودی)

A1259504
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (کنترل موجودی) نشر پردازش سال سوال های سراسری :68-88 سال سوال های آزاد :71-88 نوبت چاپ :2 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
مجموعه مهندسی صنایع

مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی فنی و مهندسی (آمار و احتمال)

A1259505
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد مهندسی فنی و مهندسی (آمار و احتمال) نشر پردازش سال سوال های سراسری :68-88 سال سوال های آزاد :71-88 تعداد صفحات :258 شابک :978-964-203-426-0 نوبت چاپ :2 تیراژ :2100 0 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
فنی و مهندسی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد اول)

A1267101
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد اول) نشر پردازش سال سوال های سراسری :67-71 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Available
فنی و مهندسی

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد دوم)

A1267102
200٬000 ‎ریال
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (جلد دوم) نشر پردازش سال سوال های سراسری :72-76 نوبت چاپ :1 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر درباره این محصول، با شماره تلفن های 02166975561 الی 7 نشر پردازش تماس حاصل فرمایید
Product added to wishlist
Product added to compare.